Assessors de confiança

Els nostres serveis


 


 

Servei

Característiques

 Assessorament comptable Gestió de la comptabilitat de l'empresa en base al Pla General de Comptabilitat vigent, confecció del llibres oficials, seguiment dels resultats i revisió conjunta amb el client de l'evolució econòmica de l'empresa, estudis de viabilitat econòmica, acompanyament en la creació d'empreses, gestió de ajudes institucionals, gestió integral d'empreses.

 Assessorament fiscal Confecció i presentació de les declaracions fiscals periòdiques, assessorament especialitzat en matèria fiscal, anàlisi de la situació fiscal per millora la pressió fiscal, relacions amb Hisenda, tramitació d'herències, traspàs de vehicles, etc.. 

 Assessorament Laboral
 Confecció de contractes laborals, altes i baixes de personal, gestions amb Seguretat Social, confecció de nòmines, assessorament especialitzat amb matèria laboral i social, tramitació demandes jutjat de lo social, Expedients de Regulació d'ocupació (ERE,s), tramitacions Fons Garantia Salarial (FOGASA), altes i baixes autònoms, tramitació pagament únic per emprenedors, etc..

 Assessorament financer Assessorament financer especialitzat, tramitació i negociació d'operacions de finançament amb entitats financeres, gestió de reclamacions Banc d'Espanya, estudi viabilitat financera, estudi operacions de reestructuració d'actius, operacions societàries

 Gestió i administració de finques Gestió integral de comunitats de propietaris, gestió propietat vertical, confecció de contractes de lloguer, compravenda, opció de compra, permuta, etc.., assessorament especialitzat en immobles, gestió d'hipoteques, gestions amb notaries. 

Gestiò protecció de dades

Gestió integral de la normativa sobre Protecció de dades (LOPD). Registre de fitxers a la Agència Estatal de Protecció de Dades (AEPD), redacció de documents contractuals, cesió de dades, tractament, auditoria, drets ARCO, etc..